Producenci
Regulamin sklepu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym runnersworld.pl zwanym dalej "Sklepem” dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 2. Właścicielem Sklepu jest Krzysztof Plich, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Plich Profesjonalny sklep z rolkami i łyżwami, 61-718 Poznań, ul. Północna 9. NIP: 7811358420, REGON: 302022462.

 3. Ze sklepem można skontaktować się poprzez: pocztę elektroniczną - adres e-mail sklep@runnersworld.pl ; telefonicznie - 618524841 listownie pod adresem Runnersworld, ul Garbary 64, 61-742 Poznań.

 4. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.runnersworld.pl

 5. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 7. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”.

 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

 3. Sklep wystawia na zakupiony towar faktury VAT na prośbę klienta.

 4. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia, chyba że Klient wybierze płatność za pobraniem. Towar zostanie wydany klientowi (przekazany do wysyłki lub udostępniony do odbioru w sklepie stacjonarnym) w terminie do 3 dni roboczych (maksymalny czas kompletowania zamówienia) od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji .

 5. Jest możliwość płatności przelewem nr. konta 30109014630000000118418934. W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.                                                         
  Dostępne formy płatności online (Karty płatnicze)
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 7. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Poniżej zestawienie prezentujące: sposób dostawy / forma płatności / koszt dostawy / termin dostawy:

  • Kurier / przedpłata / 17 zł / do 2 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia

  • Kurier / za pobraniem / 19/ zł / do 2 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia

Klient jest zobowiązany, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, odebrać zamówiony towar w danym sklepie w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego skompletowanie zamówienia.

W przypadku wymiany na inny towar (rozmiar, model) klient zobowiązany jest do ponownego opłacenia przesyłki z wymienionym towarem. W sytuacji, gdy błąd wyniknie po stronie sklepu, wysyłka wymienionego (prawidłowego) towaru odbędzie się na koszt sprzedawcy.

3. ZWROTY/WYMIANY

 1. W przypadku, gdy wybrany rozmiar towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę klienta.

 2. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem punktu 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (do zachowania terminu liczy się data wysłania oświadczenia).

 3. Jeżeli klient przy zakupie poniósł koszty dostawy to przy zwrocie zakupionego w ten sposób towaru otrzyma również zwrot kosztów dostawy w kwocie 17 zł (najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Klient ponosi jednak koszt zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu widniejący na paragonie/fakturze. Niniejsze postanowienie nie narusza ust. 2 powyżej.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu lub wypełnionym oświadczeniem o braku dowodu zakupu.

 5. W przypadku zwrotu/wymiany towaru klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu. W związku z tym dokonując zwrotu produktu noszącego ślady użytkowania klient musi liczyć się z możliwością potrącenia części kwoty należnego zwrotu.

 6. Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli Klient zapłacił gotówką w sklepie stacjonarnym zwrot również zostanie dokonany gotówką w tym samym sklepie; jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto klienta; W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego . W przypadku, gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres sklep@runnersworld.pl.

 7. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep formularza o odstąpieniu od umowy przez klienta wraz ze zwróconym towarem. Jeśli zamówienie, którego dotyczy zwrot, zostało opłacone za pobraniem, do wykonania zwrotu pieniędzy wymagany jest numer konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

 8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 9. W przypadku płatności za towar kartą podarunkową klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru na inny towar (za dopłatą lub bez) lub też zwrotu towaru. W przypadku zwrotu towaru zostanie mu zwrócona karta podarunkowa o wartości zwróconego towaru.

 10. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego, Runnersworld Garbary 64, 61-758 Poznań. wraz z pobranym poniżej protokołem zwrotu/wymiany. W przypadku braku paragonu prosimy o odesłanie protokołu zwrotu/wymiany wraz z oświadczeniem o braku paragonu.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  Protokół Zwrotu: http://www.runnersworld.pl/upload/zwrot-Runnersworld.pdf

4. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

 3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu z tytułu rękojmi na mocy obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa polskiego.

 4. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

 5. Chęć zgłoszenia reklamacji należy zgłosić na sklep@runnersworld.pl - Reklamacje należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego, Runnersworld Garbary 64, 61-758 Poznań, wraz z pobranym poniżej protokołem reklamacyjnym.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 7. W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne, klient może żądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Od umowy klient nie może odstąpić, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

 8. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

Protokół reklamacyjny: http://www.runnersworld.pl/upload/protokol_reklamacyjny.pdf

5. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 1. Promocje nie łączą się.

 2. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

6. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do sądu polubownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO

       Szanowni Klienci,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znalazło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest   wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sklep Runnersworld ul. Garbary 64 61-758 Poznań

 1. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas czynności związanych z zakupami w naszym sklepie tj; zakładania konta, podanie danych do wysyłki zakupionych w naszym sklepie towarów, korespondencji itp.

 1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:

na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

 1. a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszego sklepu internetowego za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
 2. b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza

kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

 1. c) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 1. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: producentom lub dystrybutorom sprzętu, firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

 

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: sklep@runnersworld.pl, telefonicznie 618524841 lub osobiście pod adresem: sklep Runnersworld ul. Garbary 64 61-758 Poznań.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.runnersworld.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl